Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w Cegłowie

Historia

H i s t o r i a

Gminnej   Biblioteki   Publicznej  w   Cegłowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie to instytucja z wieloletnimi tradycjami. Pierwszą bibliotekę uruchomiono kilka lat przed wybuchem II wojny światowej, co pamiętają jeszcze starsi mieszkańcy Cegłowa. Najwcześniejsza udokumentowana data to rok 1937. W okresie wojennym biblioteka  przestała funkcjonować aż do roku 1949. Na mocy Dekretu o bibliotekach z dnia 16 I 1949 roku rozpoczęła oficjalną działalność jako „Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie” w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. Kolejne reorganizacje administracyjne kraju przynosiły zmiany organizatora i nazewnictwa placówki. W latach 1954-1973 była to więc biblioteka gromadzka,  później zaś znów działała jako biblioteka gminna. W latach 1954-2001 istniała również biblioteka w Kiczkach, najpierw  była gromadzką biblioteką, potem filią  biblioteki w Cegłowie. Od 1975 roku instytucją sprawującą nadzór merytoryczny była Biblioteka Wojewódzka w Siedlcach.

            Powołanie w 1990 roku samorządów terytorialnych spowodowało też  zmiany w organizacji bibliotek gminnych. Biblioteka Gminna w Cegłowie została formalnie zarejestrowana w gminnym rejestrze jako samorządowa jednostka kultury. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Biblioteka Powiatowa w Mińsku Mazowieckim.

Lokal i wyposażenie

            Lokalizacja Gminnej Biblioteki w Cegłowie zmieniała się wielokrotnie na przestrzeni lat. Pierwsze udokumentowane informacje, mówiące o początkach działania cegłowskiej książnicy, pochodzą z Księgi zebrań Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie. W protokole nr 48 z 7 marca 1937 roku  znajduje się zapis, iż do Zarządu Straży wpłynęło pismo Rady Gromadzkiej osady Cegłów o przyjęcie do lokalu straży biblioteki gromadzkiej: przyjęto i postanowiono dać lokal na bibliotekę bezpłatnie i na czas nieograniczony.

Wojna przerwała działalność biblioteki. Wznowiono ją w tym samym miejscu dopiero w 1949 roku. W 1961 roku siedzibą biblioteki został lokal (również w budynku prywatnym) przy ul. T. Kościuszki 15. Był to drewniany dom mieszkalny, w którym biblioteka zajmowała początkowo jedno (25m2), później dwa pomieszczenia o łacznej powierzchni 42 m2.  Warunki były trudne ze względu na ciasnotę ( np. w r.1986 księgozbiór liczył ponad 11 tys. woluminów) i brak miejsca na czytelnię.  We wrześniu 1990 roku nastąpiła krótkotrwała zmiana lokalu (w domu p.Kazimierczyka na ul. Kościuszki), po roku bibliotekę przeniesiono do  budynku Urzędu Gminy. Rozrastający się księgozbiór szybko zapełnił zajmowane pomieszczenia. Na początku 2005 r., dzięki staraniom samorządowej administracji  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał dotację w zakresie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Realizacja projektu obejmowała „Modernizację i rozbudowę z adaptacją na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej drewnianego budynku w Cegłowie”, którego celem jest „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych”.

Pracownicy

            Przez wiele lat funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie była tu jednoosobowa obsada pracownicza ze względu na stosunkowo niewielki księgozbiór i liczbę czytelników. Dopiero w połowie lat 80. po likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury, wraz ze wzrostem liczby książek, czytelników, a także zróżnicowaniem zadań, przyznano  bibliotece drugi etat.

Pierwszą bibliotekarką, twórczynią podstaw cegłowskiej biblioteki była  Leokadia Kuczborska, posiadająca teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Ukończyła gimnazjum i roczny Korespondencyjny Kurs Bibliotekarski oraz przez wiele lat samodzielnie organizowała i propagowała działalnoąć książnicy w środowisku. Zbiory biblioteczne były udostępniane przez sześć dni w tygodniu po cztery godziny. Na wsiach w obrębie gminy prowadzono też od 9 do 14 punktów bibliotecznych.

Z chwilą przejścia na emeryturę Leokadii Kuczborskiej, od grudnia 1959 roku przez następne dziesięciolecie, kadra w bibliotece zmieniała się kilkakrotnie. W latach 1960-1964 placówkę prowadziła Małgorzata Majewska. W kolejnych trzech latach pracowały: Kazimiera Tomaszewska  i Hanna Mystkowska.

            W 1968 roku pracę w bibliotece podjęła Jadwiga Kalisz, która kierowała nią do końca 2007 roku. Ukończyła dwuletni Korespondencyjny Kurs Biblioteczny (odpowiednik dzisiejszego Studium Bibliotekarskiego), a także posiadała wyższe wykształcenie pedagogiczne (ze specjalnością kulturalną). Od chwili objęcia stanowiska kierownika konsekwentnie realizowała zamierzone cele rozwoju placówki największy nacisk kładąc na zbiory i zaplecze techniczne biblioteki. Biblioteka, która jest jedyną zinstytucjonalizowana placówką kulturalną na terenie gminy, prowadzi także działalność popularyzującą? książkę i czytelnictwo w środowisku.

Na początku 1986 roku biblioteka gminna uzyskała drugi etat (Jan Trzeciak), od października 1988 roku, jego miejsce zajęła Małgorzata Śluzek, która pracuje do dziś w tej placówce. W trakcie przerwy w pracy M. Śluzek, spowodowanej kilkumiesięcznym urlopem wychowawczym, w bibliotece pracował Radosław Chmielewski (od XI 1996 do X 1997r.) i Małgorzata Adamiak (X-XII 1997r.).  

Od 1997 r. praca bibliotekarzy wspomagana jest przez  sprzęt komputerowy, co ułatwia i przyspiesza prace biblioteczne w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, a także wyszukiwania i obiegu informacji. Obecnie biblioteka dysponuje 11 komputerami, z czego dla czytelników przeznaczonych jest 6 zestawów z dostępem do Internetu i 2 – z katalogami bibliotecznymi. Ponadto placówka posiada kserokopiarkę, drukarkę i skaner.

Już w grudniu 2006 r. biblioteka rozpoczęła działalno?ć w nowym lokalu przy ul. J. Piłsudskiego 22 (dawny budynek Urzędu Gminy), gdzie - na blisko 100 m2 powierzchni - znalazła miejsce wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, czytelnia ksi?żek i prasy oraz czytelnia internetowa.  

Działalno?ć  informacyjna  i  kulturalno-o?wiatowa 

W ci?gu swojej wieloletniej działalno?ci biblioteka prowadziła działalno?ć popularyzuj?c? ksi?żkę i czytelnictwo w ?rodowisku. Bardzo ograniczone zaplecze lokalowe, a także finansowe i kadrowe sprawiały, że najczę?ciej były to formy nie wymagaj?ce dużych nakładów realizacyjnych. Warto wspomnieć o tych odbywanych regularnie, jak: wystawy ksi?żkowe, kiermasze ksi?żek, lekcje biblioteczne czy wycieczki uczniów do biblioteki

Corocznie biblioteka jest też współorganizatorem konkursów recytatorskich:  im. Kornela Makuszyńskiego, im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, „Warszawska Syrenka”.

Wiele działań miało charakter okoliczno?ciowy i wi?zało się z obchodzonymi rocznicami  czy współudziałem w większych imprezach ?rodowiskowych: różnorakie konkursy literackie, plastyczne, wiedzy o regionie i najaktywniejszy czytelnik oraz gło?ne czytanie bajek, wieczory poezji dziecięcej, popołudnia z ksi?żk? dziecięc?, wakacyjne spotkania dla dzieci, gry i zabawy literackie dla uczniów młodszych klas podstawowych. Na przełomie lat 80. i 90. w lokalu biblioteki odbywały się lekcje językowe dla miejscowych dzieci.

Znacz?cym punktem w działalno?ci popularyzatorskiej biblioteki były i s? spotkania autorskie, na które zapraszani byli znani i ciekawi przedstawiciele ?wiata literackiego. Byli u nas: Anna Przemyska  (w 1982 r.), Jerzy Bronisławski  (1983), Ewa Nowacka  (1984), Andrzej Zaniewski  (1985), Romuald Kara?  (1986), Stanisław My?liwski  (1987), Jerzy Grzymkowski  (1988), Tadeusz Żółciński (krytyk literacki)  (1988), Kazimierz Długosz (red.nacz.”Nowej Wsi”) (1989), Tadeusz Chudy (red.nacz. ”?wierszczyka”)  (1990), Alicja Patey-Grabowska  (1994), Krzysztof Petek  (2004), Dorota Gellner  (2004), Wanda Chotomska  (2005), Grzegorz Kasdepke (2006) Małgorzata Gutowska- Adamczyk (2007).

Biblioteka gminna prowadziła stał? współpracę z lokaln? gazetk? Gminne Wie?ci, systematycznie dostarczaj?c redakcji artykuły dotycz?ce działalno?ci placówki.

Jadwiga Kalisz jest ponadto redaktorem naczelnym Zeszytów historycznych Cegłowa i okolic – powołanego do życia w roku 1999 wydawnictwa zamieszczaj?cego materiały i wspomnienia z historii Cegłowa i gminy.

            Z chwil? poprawy warunków lokalowych w 2006 roku, biblioteka podjęła dodatkowe działania na rzecz promowania ksi?żki i rozwoju kulturalnego ?rodowiska. Na stałe do programu naszej działalno?ci weszły już comiesięczne spotkania koła literackiego, których tematyka jest najczę?ciej ogólno kulturalna b?dĽ zwi?zana z tradycjami i histori? naszego regionu. Był to więc np. Wieczór z poezj? Jana Twardowskiego, Wielkanoc w polskiej kulturze, Rola symboli i ceremoniałów, Wszystkie drogi prowadz? do ludzi – rzecz o samotno?ci, Najpiękniejsze polskie zabytki i najciekawsze miejsca w naszej okolicy, Historia szkolnictwa w naszej gminie  czy Historia młyna w Cegłowie.

            Biblioteka współpracowała z utworzonym w 2006 r. Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury „Kulturalna Przystań” oraz innymi organizacjami i instytucjami. Jest całkowicie skomputeryzowana i ma czytelnię internetow?. Jadwiga Kalisz była dyrektorem biblioteki do 31 grudnia 2007 roku.

Oprac. Małgorzata ?luzek

Wyszukiwarka w katalogu online


 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek     11.00 - 19.00
Wtorek             11.00 - 19.00
Środa               11.00 - 19.00
Czwartek          11.00 - 19.00
Piątek              11.00 - 19.00
Sobota               8.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

VIDEO