Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie

Statut

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

 

I.         PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

         Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zwana dalej “Bibliotek?” działa na podstawie:

1.      ustawy a dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr.85, poz. 539 z póĽn. zm.)

2.      ustawy z dnia 25 paĽdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno?ci kulturalnej. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.13, poz. 123 z póĽn. zm.)

3.      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z póĽn. zm.)

4.      niniejszego statutu.

§ 2.

1.      Biblioteka jest samorz?dow? instytucja kultury działaj?c? w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2.      Bezpo?redni nadzór nad bibliotek? sprawuje Wójt Gminy Cegłów.

3.      Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, wykonuj?cej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu mińskiego.

§ 3

Biblioteka posiada osobowo?ć prawn? i jest wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod Nr.1

§ 4.

Biblioteka używa podłużnej pieczęci firmowej i piecz?tki okr?głej z nazw? biblioteki do identyfikacji zbiorów.

§ 5.

Siedzib? Biblioteki jest miejscowo?ć Cegłów a terenem jej działania Gmina Cegłów.

 

II.      CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6.

1.      Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych wszystkich mieszkańców Gminy Cegłów oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

2.      Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie działania.

§ 7.

         Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1.      gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotycz?cych własnego regionu,

2.      udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewn?trz, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3.      prowadzenie działalno?ci informacyjno-bibliograficznej,

4.      popularyzacja ksi?żki i czytelnictwa,

5.      współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu potrzeb o?wiatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6.      analizowanie potrzeb czytelniczych oraz doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8.

Biblioteka może podejmować inne działania wynikaj?ce z potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy Cegłów.

 

III       ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA.

§ 9.

1.      Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalno?ci?, reprezentuje na zewn?trz i jest za ni? odpowiedzialny.

2.      Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3.      Dyrektor dokonuje czynno?ci w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Biblioteki.

§ 10.

1.      W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalno?ci podstawowej.

2.      W miarę potrzeby w Bibliotece mog? być zatrudniani pracownicy administracji i obsługi oraz specjali?ci z różnych dziedzin zwi?zanych z działalno?ci? biblioteki.

§ 11.

1.      Dyrektor i pracownicy służby bibliotecznej powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje okre?lone w odrębnych przepisach.

2.      Uposażenia pracowników okre?lane s? na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12.

         Biblioteka udostępnia na miejscu ksi?żki z księgozbioru podręcznego, prowadzi wypożyczalnię oraz punkty biblioteczne.

§ 13.

1.      Zasady i warunki korzystania z biblioteki okre?la regulamin nadany jej przez dyrektora,

2.      Szczegółow? organizację wewnętrzn?  Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 14.

         Przy Bibliotece może działać koło przyjaciół biblioteki i towarzystwa, powołane na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawnych.

 

IV.       GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI.

§ 15.

         Biblioteka prowadzi działalno?ć finansow? na zasadach okre?lonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalno?ci kulturalnej.

§ 16.

         Podstaw? gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporz?dzony przez dyrektora instytucji z zachowaniem wysoko?ci dotacji Organizatora

§ 17.

?rodki finansowe na działalno?ć Biblioteki pochodz? w szczególno?ci z:

1.      budżetu Gminy Cegłów.

2.      dochodów własnych,

3.      innych Ľródeł.

§ 18.

         Biblioteka może prowadzić działalno?ć gospodarcz? według zasad okre?lonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalno?ci służy realizacji celów statutowych.

 

V.        PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 19.

1. Zmiany w Statucie mog? być dokonane w trybie okre?lonym dla jego nadania.

2. Statut wchodzi w życie w następnym dniu po podjęciu uchwały Rady Gminy

w sprawie jej nadania.

Godziny otwarcia

Poniedziałek     11.00 - 19.00
Wtorek             11.00 - 19.00
Środa               11.00 - 19.00
Czwartek          11.00 - 19.00
Piątek              11.00 - 19.00
Sobota               8.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

VIDEO