Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie

Sprawozdania

Działalno?ć biblioteki w 2014 roku:

DANE STATYSTYCZNE
Biblioteka ma 25.736 ksi?żek. W 2014 r. przybyło 920, z tego 831 – zakupiono, pozostałe to dary od czytelników. Na ksi?żki wydano 19.116 zł, w tym 6.600 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej.
W minionym roku 1.167 czytelników wypożyczyło 21.556 ksi?żek i 775 czasopism. Ponadto czytelnicy korzystaj? z ksi?żek, czasopism i komputerów na miejscu.
Przy bibliotece działa koło literackie, które spotyka się 1 w miesi?cu.
Biblioteka zorganizowała następuj?ce imprezy:
• konkurs „Czytelnik Roku”
• konkurs „Warszawska Syrenka”
• zajęcia literackie z klas? „O”
• zajęcia dla przedszkolaków: czytanie bajek i ćwiczenia manualne
• 3 spektakle dla najmłodszych: przedstawienie edukacyjne „Eko Bartek”, „Król zwierz?t” oraz „Pinokio” w wykonaniu krakowskiego teatru (z projektu)
• recital aktora Jacka Kawalca (z projektu)
• spektakle: „Zemsta” i „Pierwsza lepsza” dla dorosłych w wykonaniu Teatru Parabuch (z projektu)
• Zlot Krasomówców Wschodniego Mazowsza
• czytanie trylogii Sienkiewicza
• warsztaty aktorskie z Mart? Chodorowsk?, taneczne i plastyczne (z projektu)
• wizyta w Grabowcu
• zajęcia dziennikarskie dla uczestników kolonii
• wycieczka do Jeruzala na plan Rancza oraz tam zajęcia z dziećmi z Jeruzala
• współorganizacja wielkopostnego spotkania literacko-muzycznego
• współorganizacja Festynu Sójka Mazowiecka
• występ kabaretu HRABI (z projektu)
• wydanie ksi?żek: Cegłów dawniej i dzi?, Gmina Cegłów: przewodnik encyklopedyczny (z projektu)
• udział w II Targach Regionalistów

• Biblioteka zrealizowała 4 projekty i otrzymała ł?cznie 116.024 zł
 Zakup ksi?żek: 6.600 zł
 Animacja kulturalna mieszkańców gminy: 29.600 zł
 Wydanie 2. ksi?żek: 79.824 zł
Działalno?ć biblioteki w 2013 roku:

DANE STATYSTYCZNE
W bibliotece nadal pracuj? 2 bibliotekarki oraz sprz?taczka na 1/2 etatu.

KSIĘGOZBIÓR:

Biblioteka liczy 25.437 wol.

W 2013 r. przybyło 1053 wol. (w tym dary 107 wol.)
Zakupiono 946 wol., w tym z dotacji 6.500 zł (330 wol.)

CZYTELNICY – 1.166 osób (o 54 wzrost)

WYPOŻYCZENIA:
Do domu wypożyczono 21.510 ksi?żek (wzrost o 640) i 964 czasopism (spadek o 183).
Na miejscu udostępniono 1.287 ksi?żek i 2.203 czasopism.
Lb. osób korzystaj?cych z komputera: 2.509 (wzrost o 1320)
Biblioteka prowadzi witrynę internetow? z katalogiem ksi?żek on-line oraz REGINALIA z katalogiem on-line, posiadaj?cym zasoby cyfrowe - nowo?ć w Polsce.
Biblioteka redaguje pismo „Cegiełka”.

DZIAŁALNO?Ć KULTURALNO-O?WIATOWA:


Konkursy: 3 szt.; 25 uczestników
- styczeń: podsumowanie konkursu „Czytelnik Roku 2013” – 10 os.
- 18 marca – recytatorski Warszawska Syrenka – 8 os.
- 13 paĽdziernika : Konkurs na plakat powstańczy – 7 os.
Zajęcia: 17 szt.; 340 uczestników,
-Literackie: 7 szt.; 131 os.
-Edukacyjne: 10 szt. ; 169 os.
- 23 marca – warsztaty plastyczne „Cegłowensis” – 5 os.
- 23 kwietnia - Międzynarodowe ?więto Ksi?żki - 2 grupy klas "0" - 34 os.
- Maj - Zajęcia regionalne: 6 grup – 137 osoby
- 27 maja – 2 razy: zajęcia literackie, czytanie opowiadań i praca w zespole, dla starszych - głównie opowie?ci dotycz?ce regionu (w Jeruzalu) - 70 os.
- Lipiec – 3-krotne zajęcia teatralne z zespołem „Zorza’ – 9 ucz. = 27 os.
- Lipiec - 3-krotne zajęcia literackie z zespołem „Zorza’ – 9 ucz. = 27 os.

Spotkania Koła Literackiego: 9 szt. – 83 uczestników
1. 28 stycznia - Imieniny wieszcza Adama Mickiewicza – 8 os.
2. 25 luty – Powstanie Styczniowe: przebieg i dowódcy -10 os.
3. 26 marca - Powstanie Styczniowe w literaturze i malarstwie – 9 os.
4. 29 kwietnia - Rok Juliana Tuwima -11 os.
5. 27 maja – Pocz?tki chrze?cijaństwa – 8 os.
6. 24 czerwca – Rozwój chrze?cijaństwa – 7 os.
7. 30 wrze?nia – Kultura Francji i Hiszpanii – prezentacje - 10 os.
8. 28 paĽdziernika – Najważniejsze aspekty chrze?cijaństwa – 8 os.
9. 25 listopada – Powstanie Styczniowe na w naszym regionie – 12 os.
6 wrze?nia – Narodowe czytanie Fredry: czytało 6 osób, słuchaczy ok. 80 os.
Spotkania autorskie: 3 spotkania; 220 uczestników
- 5 kwietnia – spotkanie z aktorem Mateuszem Rusinem – 200 os.
- 13 maja - Spotkanie autorskie – Stanisława Gujska - 10 os.
- 14 maja - Spotkanie autorskie - dziennikarz, poeta Rafał Lasota - 10 os.
Wystawy: 3 szt.
- 26 maja - fotograficzna: Dawny Cegłów
- Maj – fotograficzna: Z życia biblioteki i działalno?ć kulturalna
- 13.10. – Powstanie Styczniowe w malarstwie i na ziemi cegłowskiej
Inne: 8 szt.; 960 uczestników
1. 2 marca - kabaret Artur Andrus -200 osób
2. 17 marca – wieczór poetycko-muzyczny - wyst?pili: dzieci, Emilia Gromulska i „Zorza’ – 40 os.
3. 27 marca – ?więto teatru: Przegl?d teatrzyków – 300 os.
4. 26 maja – odjazdowy Bibliotekarz – 70 os.
5. 17 lipca – wycieczka z dziećmi i młodzież? do Jeruzala „?ladami Rancza” – 70 os.
6. 13 paĽdziernika – Piknik Historyczny: wystawa, konkurs na plakat (7 os.) i rekonstrukcja – 150 os.
7. 27 paĽdziernika – udział w po?więceniu Krzyża Powstańczego w Kuflewie – biblioteka przygotowała prezentacje o Powstaniu Styczniowym – 50 os.
8. 23 listopada – aktywny udział w I Targach Regionalistów – 80 os.
PODSUMOWANIE:
- literackie: 17 szt. / 456 uczestników
- edukacyjne: 24 szt. / 1212 uczestników
- wystawy : 3 szt.Działalno?ć biblioteki w 2012 roku:
DANE STATYSTYCZNE
KSIĘGOZBIÓR:
Biblioteka liczy 24.745 wol.
W 2012 r. przybyło 979 wol. (w tym dary 68 wol. za 553,00 zł)
Zakupiono 911 wol. na kwotę 20.293,21 zł, w tym z dotacji 6.000 zł (304 wol.)
CZYTELNICY – 1.112 osób (o 36 wzrost)
WYPOZYCZENIA:
Do domu wypożyczono 20.870 ksi?żek (wzrost o 781) i 1.147 czasopism (wzrost o 76).
Na miejscu udostępniono 1.416 ksi?żek (wzrost o 280) i 2.176 czasopism (spadek o 6).
Lb. osób korzystaj?cych z komputera: 1.189 (spadek o 606)
Biblioteka prowadzi witrynę internetow? z katalogiem ksi?żek on-line oraz REGINALIA z katalogiem on-line, posiadaj?cym zasoby cyfrowe.
Biblioteka redaguje pismo „Cegiełka”.
DZIAŁALNO?Ć KULTURALNO-O?WIATOWA:
 10 spotkań koła literackiego
 4 warsztaty artystyczne
 3 konkursy recytatorskie
 ?więto teatru: przegl?d szkolnych teatrzyków
 2 występy profesjonalnego teatru (Cegłów i Wiciejów)
 wystawa malarstwa Lecha Żurkowskiego oraz występy artystyczne
 wystawa fotograficzna „Magiczny Cegłów” Joanny Suszyńskiej
 4 zajęcia z regionalizmu „Etnografia gminy” dla gimnazjalistów z Cegłowa, Mińska mazowieckiego oraz dorosłych
 współorganizacja festynu „Sójka Mazowiecka” i dożynek
 2-krotna projekcja filmu „Harcerze z Cegłowa” w Jeruzalu
 projekcja filmu „Harcerze z Cegłowa” w Klubie Historycznym przy IPN w Warszawie
 zajęcia literacko-artystyczne dla przedszkolaków w Cegłowie.
Biblioteka zrealizowała 3 wnioski i otrzymała ł?cznie 34.200 zł


Działalno?ć biblioteki w 2011 roku:
CZYTELNICY
W 2011 roku było aktywnych 1076 czytelników, w tym do 15 lat - 241

WYPOŻYCZENIA
Liczba odwiedzin w wypożyczalni: 10.078 osób
Liczba wypożyczonych ksi?żek: 20.089 wol.
Liczba wypożyczonych czasopism: 1.071 szt.

CZYTELNIA
Z czytelni skorzystało: 1.145 osób, z czytelni internetowej: 1.895 osób.
W czytelni udostępniono: 1.136 ksi?żek i 2.182 czasopism.

PRACE WARSZTATOWE
Biblioteka jest całkowicie skomputeryzowana. Ksi?żki s? okodowane, czytelnicy maj? karty biblioteczne, co pozwala na monitorowanie w domu swoich wypożyczeń i rezerwację ksi?żek przez Internet.
Biblioteka gromadzi, opracowuje „Regionalia” – w bazie komputerowej jest ponad 1717 opisów: ksi?żki, rozdziały, broszury, artykuły i inne.
Strona biblioteki zawiera informacje dot. biblioteki, gminy, aktywno?ci mieszkańców, aktualnych wydarzeń i ma katalog on-line.

Działalno?ć kulturalno-o?wiatowa
Konkursy:
- 3 recytatorskie: Makuszyńskiego, Chełmońska i Warszawska Syrenka
- Gminny Przegl?d Teatrów
- konkurs literacki
- „Czytelnik Roku” – 16 osób nagrodzono.

Spotkania i wieczory literackie: (10) –
przy bibliotece działa koło literackie, które spotyka się zwykle raz w miesi?cu – s? pogadanki, prezentacje multimedialne i recytacje poezji oraz dyskusje.
Spotkania autorskie - 6 spotkań:
- Artur Andrus.
- Małgorzata Gutowska-Adamczyk.
- Katarzyna Żak - aktorka.
- Barbara Rybałtowska.
- Anna Onichimowska.
- Paweł Beręsewicz.
Zajęcia::
– zajęcia literackie z „zerówkami” z Cegłowa (dwie grupy) – z okazji ?więta ksi?żki
- zajęcia artystyczne z wycinanki z Lechem Żurkowskim
- zajęcia filmowe, poł?czone z prezentacj? filmu "Harcerze z Cegłowa"
Wystawy:
- fotografii i dokumnetów "Czas wojny"
- fotograficzna „Cegłów dawniej”
Inne:
- impreza z okazji Dnia Teatru: finał przegl?du, występ aktorki
- festyn „Sójka Mazowiecka”
- opracowanie folderu „Gmina Cegłów”

>hr>
Działalno?ć biblioteki w 2010 roku:
CZYTELNICY
W 2010 roku było aktywnych 1064 czytelników, w tym do 15 lat - 230
WYPOŻYCZENIA
Liczba odwiedzin w wypożyczalni: 9.495 osób
Liczba wypożyczonych ksi?żek: 18.527 wol.
Liczba wypożyczonych czasopism: 1.011 szt.
CZYTELNIA
Z czytelni skorzystało: 887 osób, z czytelni internetowej: 6.340 osób.
W czytelni udostępniono: 1.158 ksi?żek i 1.058 czasopism, udzielono 6.969 informacji.
PRACE WARSZTATOWE
Biblioteka jest całkowicie skomputeryzowana - od sierpnia ma nowy program MATEUSZ. Ksi?żki s? okodowane, czytelnicy maj? karty biblioteczne, co pozwala na monitorowanie w domu swoich wypożyczeń i rezerwację ksi?żek przez Internet.
Biblioteka gromadzi, opracowuje „Regionalia” – w bazie komputerowej jest ponad 1400 opisów: ksi?żki, rozdziały, broszury, artykuły i inne.
Strona biblioteki zawiera informacje dot. biblioteki, gminy, aktywno?ci mieszkańców, aktualnych wydarzeń i ma katalog on-line.

Działalno?ć kulturalno-o?wiatowa
Konkursy:
- 3 recytatorskie: Makuszyńskiego, Chełmońska i Warszawska Syrenka
- Gminny Przegl?d Teatrów
- udział 4 czytelników w konkursie „Powiat miński w literę ujęty” – 3 laureatów.
- konkurs na stoisko rękodzielnicze
- „Czytelnik Roku” – 16 osób nagrodzono.
Spotkania i wieczory literackie: (10) –
przy bibliotece działa koło literackie, które spotyka się zwykle raz w miesi?cu – s? pogadanki, prezentacje multimedialne i recytacje poezji oraz dyskusje.
Spotkania autorskie
- 2 spotkania z pisark?, Izabell? Klebańsk? w Cegłowie i Podcierniu.
- spotkanie z aktork?, Elżbiet? Romanowsk?.
Lekcje literackie:
– zajęcia literackie z „zerówkami” z Cegłowa (dwie grupy) – z okazji ?więta ksi?żki
- „Tradycje Bożonarodzeniowe” i konkurs dla przedszkolaków z Cegłowa.
Wystawy:
- malarstwa Franciszka Ma?luszczaka
- fotograficzna „Z życia biblioteki”
Inne:
- impreza z okazji Dnia Teatru: finał przegl?du, występ aktorki
- wizyta Teatru „Wariacja” z Warszawy: 2 spektakle dla najmłodszych „Słowik”
- festyn „Sójka Mazowiecka”
- realizacja filmu „Harcerze z Cegłowa”
- prezentacje filmu w: Mińsku Mazowieckim, 2 razy w Cegłowie, Podcierniu, Mieni i Piasecznie.
- wydanie ksi?żki „Cegłów-Mrozy”
- wydanie ksi?żki „Cegłów na Mazowszu”

>hr>
Działalno?ć biblioteki w 2009 roku:


Liczba czytelników : 1.062 ; Liczba wypożyczonych ksi?żek: 18.444 oraz 1.267 czasopism

 

Praca kulturalno-o?wiatowa:

 

Styczeń – podsumowanie konkursu „Czytelnicy Roku” – 20 osób nagrodzono
13.02 – zajęcia z wychowania regionalnego dla uczniów z SP w Piasecznie
24.02 – spotkanie koła literackiego: „Listy, toasty, życzenia”
16.03 – współorganizacja premiery filmu „Creatyvnych” w Mińsku Maz.
26.03 – przygotowanie prezentacji na spotkanie aktywizuj?ce w Podcierniu
30.03 – ?więto teatru – gminny przegl?d małych form teatralnych. Go?ciem był Jacek Kawalec
03.04 –warszawski teatr dla najmłodszych – „Udany spacer” z Laur? Ł?cz
23.04 – zajęcia literackie z okazji ?więta ksi?żki - dla dwóch „zerówek” z Cegłowa
28.04 – spotkanie koła literackiego: „3 Maja 1791”
03.05 – współpraca przy uroczysto?ci 3 Maja
Maj – konkurs na ex libris biblioteki
08.05 – konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego (21 os.)
08.05 – pokaz filmu Creatyvnych „5. Koło u wozu”
13.05 – spotkanie autorskie dla gimnazjalistów z Ew? Nowak
14.05 – dwa spotkania autorskie dla dzieci z M. Strękowsk? –Zaremba
17.05 – festyn biblioteczny – zakończenie tygodnia bibliotek
26.05 – spotkanie z pisarzem J. Krasndębskim dla gimnazjalistów
31.05 – współudział w festynie rodzinnym w Podcierniu
09.06 – czytelnicy laureatami w powiatowym konkursie literackim
Czerwiec – praca nad folderem „Gmina Cegłów”
05.07 – wystawa malarstwa Ryszarda Rechnio
12.07 – organizacja wizyty Radia Dla Ciebie w Cegłowie
29 lipca - wizyta grupy PTTK w bibliotece
09.08 – Festyn SÓJKA MAZOWIECKA
28.08 – czytelnicy na wystawie sztuki w Halinowie
30.08 – udział w dożynkach w Pełczance
02.10 – konkurs recytatorski im. M. Chełmońskiej (16 os.)
20.10 – koło literackie: „Droga do niepodległo?ci”
27.10 – organizacja konkursu powiatowego: „Osobowo?ć powiatu”
24.11 – spotkanie koła literackiego: „Pożegnali?my lato” 9 grudnia – spotkanie autorskie z Mari? Czubaszek
11 grudnia – dwa spektakle warszawskiego teatru: „Mama ?więtego Mikołaja”
29.12 – spotkanie koła literackiego: „Tradycje ?wi?teczne”

Działalno?ć biblioteki w 2008 roku:


Liczba czytelników : 1.235 ; Liczba odwiedzin: 11.230 ; Liczba wypożyczeń: 20.443

 

Praca z czytelnikiem:
Od 25 marca 2008 r. biblioteka ma własn? stronę internetow?, w której s? wszystkie dane dotycz?ce biblioteki, najważniejsze informacje dot. gminy oraz twórczo?ć mieszkańców i wydarzenia. Od niedawna jest internetowy katalog ksi?żek. Uporz?dkowane i opracowane s? tzw. regionalia, czyli dokumenty życia społecznego. Większo?ć jest już wpisana do komputerowego katalogu: bibliografia regionalna. Zamieszczona jest również w Internecie. S? to ksi?żki, rozdziały z ksi?żek, broszury, artykuły o gminie, zdjęcia i dokumenty (oryginalne lub kopie).
Odbywaj? się cykliczne spotkania koła literackiego pod kierunkiem Marii Osińskiej (1 raz w miesi?cu). Tematem dyskusji s? zagadnienia regionalne, okoliczno?ciowe, pisarze i poeci.
23 i 25.04. - z okazji ?więta ksi?żki: zajęcia literackie z dziećmi: klasy zerowe.
Wydanie ksi?żki z okazji Dnia Dziecka: Cegłów w prozie i poezji, w której jest twórczo?ć dzieci i młodzieży.
Zorganizowanie wycieczki rowerowej dla młodzieży na plan serialu Ranczo.
Czynny udział młodzieży w serialu „Ranczo” – 20 osób grało w kilkunastu scenach.
Współpraca z kołem gospodyń wiejskich i kołem emerytów: pomoc w promowaniu potraw regionalnych i malarstwa (festyny w Jeruzalu i Mrozach)
Wydanie kompletu widokówek Gmina Cegłów w grafice, czyli rysunki Mirosława Chylińskiego i laureatów konkursu plastycznego.

 

Konkursy

• luty - „Piórem i pędzlem o Cegłowie”
kat. literacka - I miejsca: Klaudia Chmielewska i Paulina Staniszewska
kat. plastyczna - I miejsce: Anna Nurzyńska
• kwiecień/maj - konkurs na scenariusz filmowy – wygrała Magda Stelmaszczyk z Podciernia
• 26.03 - konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” – Marzena AraĽna, ucz. gimnazjum w Cegłowie zdobyła I miejsce w powiatowych eliminacjach konkursu.
• 05.05 - Konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego - Konrad Czerwiński zdobył I miejsce w eliminacjach powiatowych i II w centralnych w Siedlcach
• Maj - konkurs literacki „Napiszę wiersz” – 80 uczestników. Laureaci: Paulina Staniszewska i Adam Korzeń.
• 10.08 - konkurs piosenki ludowej dla zespołów kół gospodyń wiejskich- I miejsce zdobył zespół „Podciernianki”
• 22.09 - konkurs recytatorski im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej – I miejsce i nagrodę wnuka poetki zdobyła Martyna Reperowicz, II miejsce: Konrad Czerwiński.
• 27.10 – udział 4. osób w I Festiwalu Muzyki i Piosenki Filmowej. Karol Pi?tkowski zdobył III miejsce, Agnieszka Jendreas II miejsce.
• Listopad - konkurs „Moje ulubione miejsce w gminie” – rysunek, grafika – (30 os.) laureatka: Kasia Bartczak

Spotkania autorskie:

 06.03 – Spotkanie z Krystyn? Gucewicz - dziennikarka, pisarka, scenarzystka
 19.05 – spotkanie z Ew? Chotomsk? dla najmłodszych
 30.09 – spotkanie ze Stanisław? Gujsk? dla koła literackiego i dzieci pisz?cych wiersze.
 20.10 – spotkanie z reżyserem, Wojciechem Adamczykiem
 23.10 – spotkanie z Ew? Nowak dla gimnazjalistów
 21.11 – spotkanie z rysownikiem, Edwardem Lutczynem

Wystawy:

• Autorzy naszego powiatu
• wystawa prac „Cegłów w prozie i poezji”
• wystawa najciekawszych wierszy
• Powiat na wystawie – współpraca w zorganizowaniu tej wystawy i oprowadzanie trzech klas gimnazjalnych
• wyjazd z uczniami z Podciernia do Izby Regionalnej w Mrozach i przeprowadzenie tam regionalnej lekcji historii.
• Wystawa malarstwa Mirosława Chylińskiego
• „Moje ulubione miejsce w gminie Cegłów” – wystawa pokonkursowa.

Imprezy inne:

 03.05 – biblioteka zaprezentowała film dokumentalny o Bronisławie Kurku z Kiczek.
 12.05 – zorganizowanie wycieczki dla emerytów do skansenu w Suchej.
 15.06 – zorganizowanie programu artystycznego podczas kolarstwa MTB w Mieni.
 10.08 – zorganizowanie festynu „Sójka Mazowiecka”. W programie: występy uczniów z naszej gminy, zaproszonych z s?siedniej: Kuba Bajszczak i Kinga Szaniawska, laureatów konkursu piosenki ludowej, Biesiady Polskiej, zespołu z Ukrainy oraz zespołu „Kwiaty”.
 20.10 – wieczór filmowy z udziałem reżysera, Wojciecha Adamczyka.
 11.11 – akademia „Droga do Niepodległo?ci” – występ artystów scen warszawskich
 22.11 – występ Kabaretu Młodych Panów
 Strona internetowa biblioteki (www.bibliotekaceglow.pl) – działa od 20 marca 2008 – do 31.12.08 było ok. 35 tys. unikalnych wizyt.

 


Działalno?ć biblioteki w 2007 roku:

 

Biblioteka jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalno?ci? ?ci?le zwi?zan? z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, prowadzi działalno?ć informacyjn? i kulturaln? zwi?zan? z popularyzacj? ksi?żki i czytelnictwa. Organizuje wystawy i wystawki, spotkania autorskie, konkursy, wieczory literackie, gło?ne czytanie dla najmłodszych czytelników.

Konkursy:

 • recytatorski „Warszawska Syrenka” – 17 osób

 • recytatorski im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej – 13 osób

wystawy i gazetki:

 • O ks. J. Twardowskim.

 • Wielkanoc u nas i na ?wiecie.  

 • 23 kwietnia- ?wiatowy dzień ksi?żki.      

 • 7-13 maja – tydzień bibliotek pod hasłem „Biblioteka mojego wieku”.

 • Wystawa malarstwa Mirosława Chylińskiego.

 • Powstanie listopadowe w malarstwie.

Lekcje biblioteczne:

 • Cegłów wczoraj i dzi? – IVa  - 20 uczn.

 • Cegłów wczoraj i dzi? – IVb – 20 uczn.

 • Gry i zabawy czytelnicze – spotkanie dla najmłodszych – 9 osób            

 • Wycieczka do biblioteki uczniów klasy III ze SP w Piasecznie – 12 osób  

 • Wycieczka do biblioteki uczniów klasy „O” ze SP w Piasecznie – 11 osób    

 • Wycieczka do biblioteki przedszkolaków z Piaseczna – 12 osób    

Spotkania autorskie:

Małgorzata Gutowska-Adamczyk (pisarka i scenarzystka z Mińska Maz.)

 

Zobacz też wydarzenia      

Godziny otwarcia

Poniedziałek     11.00 - 19.00
Wtorek             11.00 - 19.00
Środa               11.00 - 19.00
Czwartek          11.00 - 19.00
Piątek              11.00 - 19.00
Sobota               8.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

VIDEO