Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w Cegłowie

Ciekawostki

Ciekawostki z życia gminy i ludzi

:

 


Czy wiesz, że...

Zbigniew Namysłowski, jeden z największych muzyków polskiego jazzu przyszedł na ?wiat 9 wrze?nia 1939 roku w Cegłowie? W metryce ma wpisane miejsce urodzenia – Warszawa, ale tak naprawdę urodził się w Cegłowie, o czym sam wspominał.. - „Bomby spadały na Warszawę i rodzice uciekali do Wilna... Ten poci?g zatrzymywał się co chwilę. I jak się zatrzymał na dłużej, a było to koło Cegłowa blisko Mińska Mazowieckiego, to akurat mama zaczęła rodzić. Więc szybko j? z tego poci?gu zabrano, ale poród miał miejsce nie w szpitalu, lecz w jakiej? stodole... A potem mamę razem ze mn? zabrano z powrotem do poci?gu, który wci?ż czekał” – opowiedział w wywiadzie.

?ródło: Paweł Brodowski – „Siedemdziesi?tawka” - www.jazzforum.com.pl
 


W naszej gminie kręcili serial "RANCZO" - siedziba redakcji gazety i radia Wilkowyje

W naszej gminie, we wsi Huta Kuflewska nagrali wiele odcinków III edycji serialu "RANCZO". To tutaj mie?ci się redakcja pisma "Lustro Gminy" oraz siedziba radia Wilkowyje. Prezesem jest były sekretarz gminy, Czerepach (Artur Barci?), a redaktorem naczelnym polonista, Tomasz Witebski (Jacek Kawalec). Nowy dom Solejuków i ich s?siadów znajduje się we wsi Podskwarne. Należy przypomnieć, że ten popularny serial nagrywany jest głównie w Jeruzalu - rynek, ko?ciół, plebania i okolice, natomiast budynek Urzędu Gminy w Latowiczu, a dworek w miejscowo?ci Sokule k. Żyrardowa.
Ksi?dz Kanonik Feliks Katuszewski, ur. 10 X 1886 r. Charłupia Wielka, pow. sieradzki; zgin?ł 13.VII.1942 r. Dachau; katolicki duchowny. W l. 1918-1933 proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Cegłowie. PóĽniej przeniesiony do Kro?niewic k/Kutna, gdzie zastała go II wojna ?wiatowa. Zgin?ł w obozie w Dachau. Jako cegłowski duszpasterz był nie tylko wspaniałym opiekunem, wychowawc? i nauczycielem, ale też wielkim patriot? i społecznikiem: - powołał do życia Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej - wybudował i prowadził schronisko dla chłopców sierot i półsierot z parafii Cegłów i powiatu Mińsk Mazowiecki - po zakończeniu budowy sierocińca zorganizował tam też przytułek dla starców - przeniósł także z Mieni Szkołę Zawodowo-Rzemie?lniczo-Ogrodnicz? dla dziewcz?t - do prowadzenia tej szkoły zorganizował w Cegłowie Stowarzyszenie Kobiet Katolickich. - działał społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej, dla której ufundował jej pierwszy sztandar. Za swoj? ofiarn? pracę, a szczególnie za inicjatywę, budowę i opiekę nad Katolickim Schroniskiem dla sierot ks. Katuszewski został uhonorowany Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (Za Ko?ciół i Papieża).Odznaczenie to ustanowione zostało w 1888 r. przez Papieża Leona XIII i jest nadawane w dowód uznania dla postawy moralnej zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Dla uhonorowania pamięci i zasług księdza Katuszewskiego dla społeczno?ci cegłowskiej jego imieniem została nazwana jedna z ulic w Cegłowie.


Czesław Nielepiec (1886-1969), pochodził w rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich pracował w Kamieńczyku (pow. Radzymiński), Lubiankowie, od 1913 r. w Mistowie (pow. miński). W Cegłowie obj?ł posadę kierownika szkoły od paĽdziernika 1917 r. i nieprzerwanie pełnił j? do przej?cia na emeryturę w 1952 r. Od 1923 r. był prezesem Ogniska Nauczycielskiego, które aktywizowało społeczeństwo cegłowskie w różnych przedsięwzięciach kulturalnych. Jako założyciel i skarbnik Kasy Stefczyka niósł pomoc finansow? w postaci pożyczek okolicznym chłopom i mieszkańcom Cegłowa. Był jednym z inicjatorów budowy pomnika X-lecia odzyskania niepodległo?ci. On też rozpocz?ł starania o budowę nowej szkoły, które zaowocowały dopiero po jego ?mierci. Po przej?ciu na emeryturę zamieszkał w Warszawie, gdzie zmarł w 1969 r. i został pochowany na Pow?zkach.


MALARZ W CEGŁOWIE

Jeden z największych współczesnych malarzy – Franciszek Ma?luszczak – systematycznie odwiedza Cegłów. Dlaczego? W 1974 r. ożenił się z Barbar? Rżysko z Cegłowa, córk? profesora Politechniki Warszawskiej Jerzego Rżyski i Marianny, anglistki.
„Franek wszystko malował z wyprzedzeniem. Tak też było z żon?: najpierw j? sportretował, póĽniej dopiero spotkał. Potraktował j? lepiej niż pozostałe ludziki: głowie dodał jasne, bujne włosy, dużym, zielonym oczom domalował zdziwienie, dziecinny u?miech oddzielił kobietę od głupiego i zachłannego ?wiata" - zapisała reporterka. A potem trafili na siebie - Ma?luszczak i jasnowłosa dziewczyna - w trolejbusie na Krakowskim Przedmie?ciu. Ona nie miała biletu, on odst?pił jej swój. Powiedziała, że musz? się jeszcze spotkać, bo przecież dług trzeba spłacić. Spotkali się, pobrali, przyszedł na ?wiat Łukasz. "Miał twarz ludzika z jego obrazów: za duż? czaszkę, wypukłe oczy... Maluj?c, nie miał pojęcia, że takie twarze, takie czaszki, taki wyraz oczu i ust ma się, kiedy organizm nie wytwarza potasu i sodu". Jeszcze na studiach Ma?luszczak narysował matkę pchaj?c? dziecięcy wózek. Wła?ciwie nie wózek, lecz otwart? trumienkę na kółkach” - czytamy w rozmowie malarza z pisark?, Hann? Krall na łamach „Rzeczpospolitej”.
W Cegłowie pochowany jest ich syn, Łukasz, który zmarł w 1984 roku.

Franciszek Ma?luszczak (ur. 1948 r.), absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prowadzi zajęcia z malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Poza malowaniem ilustruje ksi?żki, rysuje też w prasie. Jego prace – malarstwo, rysunki, grafika – prezentowano na ponad 100 wystawach w Polsce i ?wiecie. Jest autorem „Drogi krzyżowej” (w ko?ciele na Ursynowie). W Jego twórczo?ci dominuj? postacie ludzkie, które zaczyna malować od oczu, bo one najlepiej prezentuj? uczucia. Na twarzach namalowanych przez artystę widać dobroć, lęk czasem ból. Atmosfera ba?niowej wizji pobudza wyobraĽnię widza. Jego twórczo?ć jest zaliczana do nurtu zwanego ekspresj? metaforyczn?. Za działalno?ć charytatywn? otrzymał statuetkę im. Brata Alberta w Rzeszowie i Aukcji Wielkiego Serca w Krakowie. Jest laureatem Nagrody m.st. Warszawy za całokształt twórczo?ci. Jego obrazy znajduj? się w kilkudziesięciu muzeach w Polsce i na ?wiecie, w tym również w Muzeum w Siedlcach.

?ródło: Joanna Gondowicz: Franciszek Ma?luszczak, 2006.


W rzymskokatolickim XVI-wiecznym ko?ciele w Cegłowie znajduje się drewniany ołtarz z 1510 roku wykonany przez mistrza Lazarusa Gertnera z Ulm, ucznia Wita Stwosza. Gotycki tryptyk - ołtarz złożony z trzech skrzydeł – składa się z czę?ci głównej i dwóch skrzydeł. W głównej czę?ci ołtarza usytuowane s? postacie Matki Bożej z Dzieci?tkiem, ?w. Jana Chrzciciela i ?w. Stanisława. Był ?wiadkiem wcielenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nim modlili się ostatni Jagiellonowie, a w 1588 r. zwłoki Stefana Batorego przez trzy dni wystawione były pod tym tryptykiem. W 1611 r. w zwi?zku z budow? nowego ołtarza z inicjatywy króla Zygmunta III Wazy ołtarz zesłany został na mazowieck? prowincję.

 


"Trzy krzyże" - w le?nictwie Mienia znajduje się mogiła z trzema drewnianymi krzyżami – miejsce spoczynku żołnierzy polskich, z 1831 r., którzy umarli na cholerę w lazarecie w Mieni.


Dr Henryk Dobrzycki (1841 - 1914)

Absolwent warszawskiej Szkoły Głównej, uczeń Tytusa Chałubińskiego i pionier leczenia klimatycznego chorób płuc na terenach nizinnych, opartego na czystym powietrzu w miejscowo?ciach położonych na glebach przepuszczalnych i otoczonych lasami iglastymi.

W latach 1879 – 1882 był dyrektorem szpitala w Mieni, gdzie założył pierwsze w Europie sanatorium przeciwgruĽlicze dla ubogich. Niestety, po 4. latach sanatorium zostało przemianowane z powrotem na szpital ogólny, a doktor przeniósł się na Wołyń i tam utworzył zakład klimatyczny w Sławucie. Redaktor naczelny czasopisma "Medycyna" (1891-1898), autor wielu publikacji naukowych i poradników. Od 1899 członek, a od 1909 roku prezes Komitetu Sanatorium w Rudce.


SPRAWIEDLIWY W?RÓD NARODÓW ?WIATA

W Cegłowie mieszkał Julian Grobelny (1893 – 1944)

Kiedy 4 grudnia 1942 roku powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota”, na jej czele stan?ł Julian Grobelny „Trojan, socjalista. Przez dwa lata był prezesem „Żegoty” na cały kraj - ogólnopolskiej organizacji, jedynej w Europie.
- Julian Grobelny pochodził z Łodzi. Wraz z bratem robili tam bomby, brat zgin?ł przy ich produkcji. Julian, z powodu choroby na gruĽlicę, chciał być bliżej sanatorium w Rudce. Kupił gospodarstwo w Cegłowie, gdzie zamieszkał z rodzin?. Ich dom był w okolicach szkoły. Pamiętam, Julian miał pokój pełen ksi?żek, i wszystkie skatalogowane. PrzyjaĽnili?my się cał? wojnę – wyznała Jadwiga Mizikowska, mieszkanka Mrozów.

- We wspomnieniach zachowałam Juliana Grobelnego jako wielkiego człowieka i patriotę. Był niezmordowanie pracowity, wymagaj?cy najwięcej od siebie, a dopiero potem od podwładnych. Miał kryształowy charakter. Posiadał rzadko spotykan? cechę u ludzi na wysokich stanowiskach; działał w sprawach wielkich i ważnych, a jednocze?nie liczył się dla niego każdy człowiek. Potrafił okazać zainteresowanie każdemu potrzebuj?cemu. Pracował bez wytchnienia całe dnie, a często i noce. Miał usposobienie bardzo pogodne, a jednocze?nie dziwna moc jego wnętrza działała na otoczenie ogromnie uspokajaj?co. W jego towarzystwie mimo ci?głego zagrożenia naokoło, mimo grozy, która była wszędzie, ta jego wewnętrzna siła działała tak, że każdy czuł się bezpiecznie – napisała Irena Sendlerowa.

Pomagał, ratował życie ludzi, mimo, że wraz z żon?, Helen? żyli w biedzie. Mieli niewielkie zasiłki oraz skromne dochody z ogrodu przy domku w Cegłowie. A był chory na gruĽlicę. Gestapo aresztowało go wiosn? 1944 r. Doczekał końca wojny i mógł opu?cił więzienie. Został pierwszym starost? w Mińsku Mazowieckim, jednak ciężka choroba i systematyczne wyniszczanie organizmu przez ponad 5 lat okupacji sprawiły, że po pół roku zaszczytnej pracy na nowym stanowisku zmarł 5 grudnia 1944 r. Pochowany jest na cmentarzu w Mińsku Mazowieckim. Został odznaczony Medalem Sprawiedliwy W?ród Narodów ?wiata.  


Pod koniec II wojny ?wiatowej w Cegłowie - w mieszkaniu pp. Grobelnych - ukrywały się pisarki: Maria Rodziewiczówna i Maria D?browska.
Autor: Danuta Grzegorczyk

Wyszukiwarka w katalogu online


 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek     11.00 - 19.00
Wtorek             11.00 - 19.00
Środa               11.00 - 19.00
Czwartek          11.00 - 19.00
Piątek              11.00 - 19.00
Sobota               8.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

VIDEO