Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie

Internet

CZYTELNIA INTERNETOWA

Biblioteka Publiczna w Cegłowie oferuje wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do komputerów podł?czonych do Internetu. Z oferty można skorzystać codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki. Oferujemy 6 stanowisk komputerowych, a także 2 dodatkowe z katalogiem księgozbioru.

Istnieje też możliwo?ć drukowania – opłata: za stronę A4 - tekst: 30 gr; ilustracje: 50 gr
 

Regulamin czytelni internetowej

Regulamin ustala zasady oferowania i ?wiadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustaw? o bibliotekach z dn. 27.VI.1997 r. (Dz. U.  Nr.85, poz. 539 ze zm.)

1. Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Czytelnia internetowa jest czynna :

od poniedziałku do pi?tku w godz. 11.15 – 18.45

-    w soboty w godz. 8.15 – 14.45
3. Osoba zamierzaj?ca korzystać z czytelni internetowej, zwana dalej Użytkownikiem informuje bibliotekarza oraz wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarn? znajomo?ć obsługi komputera i programu.  
5. Bibliotekarz nie ma obowi?zku obsługiwania wypożyczonego  programu , wyszukiwania informacji, lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, je?li aktualnie dysponuje czasem.
6. Komputery zainstalowane w czytelni internetowej służ? przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych jest priorytetowe.
7. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
8. Użytkownik ma prawo do :
 -   korzystania z Internetu,
 -   pracy z programem MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint ) zainstalowanym na stanowiskach komputerowych,
 -   zapisywania wyników poszukiwań na własn? dyskietkę.
9. W przypadku konieczno?ci zapisania danych należy wykorzystywać czyste (wcze?niej sformatowane) dyskietki. Zapisywanie danych na no?niki zewnętrzne należy uzgadniać z bibliotekarzem.
10. Czytelnicy korzystaj?cy z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych    plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostan? one usunięte przez bibliotekarza. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowi?zany jest zostawić go w   konfiguracji zastanej.

11. Użytkownikowi zabrania się :

-   podejmowania wszelkich działań powoduj?cych dewastację lub uszkodzenie komputera
-   instalowania innych programów  i dokonywania zmian w już  istniej?cych oprogramowaniach i ustawieniach systemowych .
 -   kopiowania na prywatne no?niki programów komputerowych będ?cych własno?ci? biblioteki.
 -  wykorzystywać komputerów do przegl?dania stron, których tre?ci s? sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, pornograficznych oraz propaguj?cych przemoc.

 12. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i no?nikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu lub programów  komputerowych natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

13. Użytkownicy ponosz? odpowiedzialno?ć materialn? za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego, oraz wszelkie skutki zwi?zane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu poł?czenia z sieci?. Je?li użytkownik jest niepełnoletni, wówczas  odpowiedzialno?ć ponosz? rodzice.

 14. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, je?li uzna, że 

użytkownik wykonuje czynno?ci niepoż?dane, nawet je?li nie s? one uwzględnione w Regulaminie.
15. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji  Dyrektora Biblioteki.

Regulamin obowi?zuje od dnia 15.02.2007 r.

Godziny otwarcia

Poniedziałek     11.00 - 19.00
Wtorek             11.00 - 19.00
Środa               11.00 - 19.00
Czwartek          11.00 - 19.00
Piątek              11.00 - 19.00
Sobota               8.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

VIDEO